Ogłoszenie o konkursie

Drukuj

Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118, ze zm.) oraz uchwały Nr XL/249/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na:

    • organizację kolonii profilaktycznej, na przełomie lipca i sierpnia br. w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole;
    • organizację spotkania Kresowian w Nowej Wsi Legnickiej, w tym postawienia „Pomnika Kresowiaka” oraz wydania publikacji poświęconej Kresowiakom żyjącym w Gminie legnickie Pole

Zawiadomienie

Drukuj
herb0Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. Każdy wyborca może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony. Spis jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Legnickie Pole w pok. Nr 1 w dniach od 20.04.2015r. do 04.05.2015r. w godz. od 800 do 1400.
Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Laptopy z internetem dla Radnych i Sołtysów.

Drukuj
lapt00Podczas spotkania w dniu 17 kwietnia Radni Gminy Legnickie Pole wraz z Sołtysami otrzymali z rąk Wójta – Henryka Babuśki narzędzia do pracy w postaci laptopów wraz z dostępem do internetu na czas trwania okresu kadencji. Przypomnijmy, że poprzednia Rada korzystała z tego typu rozwiązania, oszczędzając w ten sposób kilogramy papieru, które były wykorzystywane do drukowania materiałów niezbędnych na sesję. Każdy z Radnych ma utworzone konto e-mail na gminnym serwerze, co z pewnością ułatwi i przyspieszy komunikację Radnych i Sołtysów z mieszkańcami Gminy i Wójtem oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi Wójtowi – stwierdza Krzysztof Duszkiewicz – Zastępca Wójta. W tych czasach laptop nie jest już luksusem jak to było kiedyś, a narzędziem ułatwiającym pracę i komunikację – dodaje Wójt. Urząd na ten cel dokupił kilkanaście szt. laptopów dla nowych Radnych i Sołtysów wraz z dostępem do internetu.

Mamy Lidera Dolnego Śląska

Drukuj
Lider0W dniu 16 kwietnia w AGRO we Wrocławiu odbyła się Konferencja Wojewódzka w ramach Planu Działania KSOW pt: „Rola liderów w społeczności wiejskiej” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Podczas spotkania podsumowano m.in. wojewódzki konkurs: „Najaktywniejszy lider pracujący na rzecz społeczności wiejskiej” XI edycję. Wśród Sylwetek Dolnośląskich liderów roku 2015 znalazła się Radna z naszej gminy Pani Edyta Paczkowska - Pater, osoba działająca w dużym stopniu na rzecz rozwoju, integracji i aktywizacji środowiska wiejskiego w gminie Legnickie Pole. Otrzymała statuetkę oraz wyróżnienie w katalogu pt.: „Sylwetki Dolnośląskich Liderów 2015”.

LGD Partnerstwo Kaczawskie

Drukuj

kaczawskie00Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie zaprasza rolników, przedsiębiorców oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z terenu gmin objętych LGD, tj. Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, miasto Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja wiejska, miasto Złotoryja do aktywnego udziału w procesie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru na nowy okres Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wywalamy graty z chaty!

Drukuj
wielkogab00Wiosna to czas porządkowania posesji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy poniżej harmonogram zbiórki odpadów tzw. „problemowych”:

„MultiSport” w naszej Gminie!

Drukuj
multi0Od marca ruszył program „MultiSport” kierowany do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych na terenie województwa Dolnośląskiego. Ideą projektu jest organizacja bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulujących aktywność fizyczną uczestników. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie naszej Gminy organizowane są zajęcia dla grupy 20 uczniów, prowadzonych przez trenera Grzegorza Szczepaniaka. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w Zespole Szkół w Legnickim Polu.
Operatorem programu na terenie Dolnego Śląska jest Dolnośląska Federacja Sportu. Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Działaj Lokalnie

Drukuj
dzialajlok00Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza w dniu 16 kwietnia (czwartek) na dodatkowe spotkanie szkoleniowo - informacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację w ramach programu grantowego "Działaj Lokalnie IX". 

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ)