Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Legnickie Pole

piece00Jak juz informowałiśmy Rada Gminy Legnickie Pole w dniu 29 września 2017r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Legnickie Pole pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza.
Integralną częścią w/w uchwały jest Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Legnickie Pole pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza, związanych z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym lub biomasie, na terenie Gminy Legnickie Pole (kliknij tutaj).

Beneficjenci końcowi programu:
* osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,
* wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni,
* JST w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

Zakres wsparcia dotyczy przedsięwzięć polegających na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:
* kotłów gazowych,
* kotłów na olej lekki opałowy,
* piecy zasilanych prądem elektrycznym,
*kotłów na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
* włączenie do sieci cieplnych,
*OZE- pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, przydomowych elektrowni wiatrowych.

Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków: czerwiec-lipiec 2018r.

Formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników oraz niezbędne informacje dotyczące wniosku dostępne będą na stronie www.legnickiepole.pl