Zasiłek rodzinny i dodatki na 2020 rok.

Zasiłek rodzinny i dodatki na 2020 rok.

zasiłki.jpgPrawo do świadczeń rodzinnych przyznawane jest na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października kolejnego roku.
Dlatego, aby otrzymać świadczenie, należy w odpowiednim terminie złożyć wniosek. Dokumenty w formie elektronicznej można składać od 1 lipca, zaś w formie papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.
Formularze wniosku można pobrać w jednostkach, które w poszczególnych gminach są odpowiedzialne za wypłatę świadczeń. Najczęściej są to ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wniosek elektroniczny można złożyć za pośrednictwem rządowego portalu Emp@tia.
Przyznanie zasiłku uzależnione jest od kryterium dochodowego. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekroczyć kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł.
W pewnych przypadkach świadczenie zostanie wypłacone pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Organ stosuje bowiem zasadę „złotówka za złotówkę”.

Zmiany w programie "Dobry start"

Od 1 sierpnia 2019 r. wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przysługuje także dla uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Rozwiązanie to nie powoduje żadnych zmian w kryteriach wieku dziecka, na które ma przysługiwać świadczenie. Dobry start przysługuje na dzieci uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20-go roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność – do ukończenia 24-go roku życia.

Ważne! Wniosek o świadczenie „Dobry start” dla uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych można składać tylko drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2019 r. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu przy Pl. H. Pobożnego 6.

Świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie oraz jest niezależne od dochodu rodziny i przysługuje:
1. matce dziecka od dnia porodu;
2. ojcu dziecka w przypadku skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka; w przypadku śmierci matki dziecka; w przypadku porzucenia dziecka przez matkę od dnia porodu;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego pojęto decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia;
4. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia
5. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję  o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1. co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej w przypadku matki lub ojca, albo osoby, która przysposobiła dziecko;
3. jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka albo rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5. osobom uprawnionym, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1. 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
2. 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
3. 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
4. 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
5. 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z  wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie  3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), od dnia objęcia dziecka opieką.
W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach, w jakich przysługują świadczenia, o których mowa powyżej, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu