Komunikaty

Zarządzenie Nr. 0050.50.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 17 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr. 0050.50.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 maja 2018 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Legnickie Pole na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE.PDF

Zarządzenie Nr. 0050.51.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 17 maja 2018 r.

Zarządzenie Nr. 0050.51.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 17 maja 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


ZARZĄDZENIE.PDF

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 13.04.2018 r.

Protokół z dnia 13.04.2018 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PROTOKÓŁ.PDF

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu

Wojewoda Dolnośląski we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację zatwierdzającą projekt budowlany i udzielenie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. pozwolenie na przebudowę liniii energetycznej.

Zarządzenie nr 0050.31.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 marca 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.31.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania w najem


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 07 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości: dz.66 położonej w Legnickim Polu przeznaczonej do oddania w najem na okres 1 roku.

ZARZĄDZENIE.PDF

Zarządzenie nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 marca 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.30.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 07 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości: dz. 89/12 oraz 9/20 położonej w Legnickim Polu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.


ZARZĄDZENIE.PDF

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy po rozpatrzeniu sprawozdań z badań jakości próbek wody pochodzącej z wodociągu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. stwierdza, że jakość wody z wodociągu LPWiK S.A. w Legnicy, dostarczanej na teren miasta Legnica oraz gmin Mikołajowice, Legnickie Pole i Kunice jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 28 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.27.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie wyników naboru wniosków
o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych
na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole

ZARZĄDZENIE.PDF