Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2018/2019

styp szkolne00Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dotyczącą uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy złożyć do 15 września 2018 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne lub zasiłek nie może być większa niż kwota 514 zł netto (zgodnie z § 1 pkt 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r. poz. 1058). Do miesięcznego dochodu w rodzinie dolicza się również dochód z 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 288 zł miesięcznie.

Rodzaj świadczenia, na które ma być przyznane stypendium szkolne/zasiłek wskazuje się na etapie składania wniosku. Wnioski składa się na każde dziecko osobno w urzędzie gminy do 15 września na dany rok szkolny. Druki wniosków dostępne są w urzędzie gminy (sekretariat), szkołach oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Zgodnie z §3 ust. 1 Uchwały Nr XXI/108/2005 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Legnickie Pole stypendium może być przeznaczone w szczególności na:
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • zakwaterowanie w bursie, internacie, akademiku lub na stancji dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
 • posiłków w stołówce prowadzonej przez szkołę, internat lub innej placówce zbiorowego żywienia dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
 • zakupu podręczników do nauki w szkołach, encyklopedii i słowników związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
 • zakupu stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę na podstawie statutu lub innych dokumentów wewnątrzszkolnych.

Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium szkolnego:
 1. zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach (zaświadczenie o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. z m-ca sierpnia),
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 3. oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,
 4. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, fundusz alimentacyjny itp.),
 5. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,
 6. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach powyżej 1820,00 zł w roku szkolnym,
 7. odcinek renty / emerytury,
 8. zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym w tym ilość ha przeliczeniowych (z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł, wliczamy dochód powyżej 1ha przeliczeniowego),
 9. oświadczenie o wysokości dochodów (Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Do dochodu nie wliczamy:
 • świadczenia z tytułu z tytułu prac społeczno – użytecznych,
 • jednorazowego świadczenia socjalnego, (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS),
 • świadczenia wychowawczego 500+,
 • zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej do dnia 15 września,
• dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z m-ca sierpnia.

Stypendia wypłacane są w formie refundacji poniesionych przez wnioskodawców kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów faktur bądź rachunków na cele wskazane we wniosku i decyzji o przyznaniu stypendium (stąd też konieczność zbierania rachunków i faktur wystawianych imiennie na wnioskodawcę do wypłaty stypendium).

Do pobrania:

Pobierz Wniosek o stypendium szkolne