Stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów

Stypendia i zasiłki socjalnePrzypominamy Państwu o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dotyczącą uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków, aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole. Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 września 2019 r.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Stypendia wypłacane są w formie refundacji poniesionych przez wnioskodawców kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów faktur bądź rachunków na cele wskazane
we wniosku i decyzji o przyznaniu stypendium (stąd też konieczność zbierania rachunków
i faktur wystawianych imiennie na wnioskodawcę do wypłaty stypendium).
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne lub zasiłek nie może być większa niż kwota 528 zł netto (zgodnie z § 1 pkt 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). Do miesięcznego dochodu w rodzinie dolicza się również dochód z 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 308 zł miesięcznie.

Do dochodu nie wliczamy:


  • świadczenia z tytułu z tytułu prac społeczno – użytecznych,
  • jednorazowego świadczenia socjalnego, (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga
    z ZFŚS),
  • świadczenia wychowawczego 500+,
  • zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej
    dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej do dnia 15 września,
• dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z m-ca sierpnia.

Szczegółowe informacje o przeznaczeniu środków ze stypendium oraz wykaz wymaganych dokumentów, znajdą Państwo we wniosku (plik do pobrania):

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu